Pályarendszabályok

 1. A belépőjegy vagy bérlet megvásárlásával, avagy a belépésre jelentkezéssel a sportrendezvény résztvevője (a továbbiakban: résztvevő) a pályarendszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A résztvevő a pályarendszabályok rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendező és a rendőrség utasításait.
 2. A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
  • érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a sportrendezvény helyszínére való belépésre jogosító igazolással, meghívóval, akkreditációval rendelkezik;
  • ruházatának- és csomagjának átvizsgáláshoz hozzájárul;
  • nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
  • nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek a sportrendezvényre való bevitelét a szervező a belépőjegy vásárlását megelőzően megtiltotta, és erről a belépőjegy vásárlóját megfelelő módon tájékoztatta;
  • nem tart magánál a jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót;
  • nem áll a 2004. évi I. tv. 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, a szabálysértési kitiltás, vagy a 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, a hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt;
  • vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát;
  • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;
  • nem tart magánál ételt, italt, csak a sportrendezvényen való részvételéhez feltétlenül szükséges személyes tárgyakat birtokol;
  • állatot nem vihet be a sportlétesítmény területére, kivéve a hátránnyal élő néző esetében a segítségére szolgáló kutya kivételével;
  • videokamerát, professzionális fényképezőgépet vagy kereskedelmi célú tárgyat nem tart magánál, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik.
 3. A résztvevő tudomásul veszi, hogy:
  • A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetése esetén a rendezvényről való eltávolításra, visszatartásra a biztosítást végző rendezők és a rendőrök jogosultak;
  • a személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak betartásával – csak a mérkőző csapatok hivatalos nemzeti- és a mérkőző klubcsapatok hivatalos zászlóit és jelképeit viheti be – a nemzeti zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni – minden egyéb transzparens bevitele, koreográfia megjelenítése a szervező engedélyéhez kötött; • kizárólag a belépőjegyen, bérleten és meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére;
  • a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét;
  • csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el;
  • köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendezők és a rendőrség utasításait; • a sportlétesítményt, ha – arról a szervező, a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.
 4. A résztvevő a sportrendezvényen:
  • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyonbiztonságát;
  • tárgyakat a játéktérre, a nézők elől elzárt területre és személyekre nem dobhat;
  • a játéktérre és a nézők elől elzárt területre engedély nélkül nem léphet be;
  • nem birtokolhat, és nem használhat pirotechnikai eszközt, lézert, jelzőfényt;
  • tüzet nem okozhat, a tűzvédelmi szabályokat köteles betartani;
  • a menekülő útvonalakon (lépcsőkön) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni;
  • rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg; • transzparenst, zászlót a kerítésre, korlátra, oszlopra csak a szervező engedélyével helyezhet el, de azok reklámot sem takarhatnak el;
  • a sportlésítmény kerítéseire és objektumaira nem mászhat;
  • mások kilátást nem zavarhatja;
  • a székekre nem állhat fel;
  • az arcát nem takarhatja el;
  • nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
 5. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.
 6. Ha a résztvevő a pályarendszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg vagy jogsértő magatartást tanúsít, a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését szükséges megtagadni, illetve a sportrendezvényről el kell távolítani. A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a hatályos Stv. alapján eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, ezért a szervező a sportrendezvényen történő részvételből kizárja. Kizárható az is, aki a pályarendszabályokat egyéb módon megsérti.
 7. A szervező az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás lehetőségéről a szervező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles tájékoztatást adni. A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítmé- nyre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg. A sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntése ellen a néző bírósághoz fordulhat.
  A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, képmását, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre a kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.
  A szervező a kizárási határozatokat és az abban szereplő személyes adatokat a kizárás időtartama alatt az adatvédelmi szabályainak megfelelően kezeli.
  A sportrendezvényen történő részvételből való kizárást a szervező köteles a kizárt személlyel, valamint a rendőrséggel írásban közölni.
  A kizárásról szóló írásbeli közlésben ismertetni kell:
  • a kizárás alapjául szolgáló cselekményt, annak időpontját és helyszínét;
  • a kizárás időtartamát;
  • azokat a sportrendezvényeket, illetve sportlétesítményeket, amelyekre kiterjed a kizárás hatálya;
  • azt, hogy a kizárt személynek a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatait a rendőrség az kizárás hatályának lejártától számított egy évig nyilvántartja.
  A kizárás az erről szóló szervezői közlés kézbesítésének napjától hatályos.
 8. Kényszerítő eszköz alkalmazására kizárólag a rendőr jogosult.
 9. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ételt, italt, gyógyszert megőrzésre sem lehet átvenni. Amennyiben az átvett tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
 10. Aki a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől elzárt területre lép, a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob – bűncselekményt követ el.
 11. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a résztvevő, több károkozó esetén a károkozásban résztvevők egyetemleges felelősséggel tartoznak. A károkozó a szervező részére a károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni.
 12. A szervező – rendező alkalmazása esetén a rendező – jogosult a sportrendezvény ideje alatt a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.
  A szabálysértési eljárás, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követően a szervező köteles a rendőrség által a sportrende- zvény befejezését követő 120 órán belül megtehető felszólításban megjelölt ideig (maximum 60 napig) megőrizni a sportrendezvény biztosítása során rögzített felvételeket. Amennyiben a felszólításra vagy adatigénylésre nem kerül sor, a szervező a rögzített adatokat a rögzítést követő 120 óra elteltével megsemmisíti.
 13. A szervező a belépőjeggyel, bérlettel vagy meghívóval rendelkező személyek számára felelősségbiztosítást kötött, a sportrendezvények esetében a felelősségbiztosítás megléte a jegyeken és a bérleteken is feltüntetésre került.
 14. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség az ellenérdekű szurkolói csoportokat a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a sportlétesítményben történő visszatartásról önállóan is dönthet.
 15. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt sportrendezvényre a belépőjegy és a bérlet is érvényes.

Értelmező rendelkezések a jelen pályarendszabály tekintetében:
1. Szervező: Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ).
2. Rendező: A rendezvény biztosítására felkért vagyonvédelmi vállalkozás által a sportrendezvény helyszínén és a rendezvény biztosításával kapcsolatban foglalkoztatott, külső megjelenésében rendezőként

azonosítható, a jogszabályban és az MKSZ szabályzataiban meghatározott végzettséggel és képesítéssel rendelkező személy;
3. Résztvevő: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) részt-

vevőnek minősül.
4. Sportrendezvény: az MKSZ által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevő jelenlétében megtartott sportrendezvény (torna, verseny, mérkőzés).

Jelen pályarendszabály esetében sportrendezvénynek csak az MKSZ által rendezett, olyan hivatalos, nemzetközi sportesemény, vagy az MKSZ által szervezett olyan hazai, klubcsapatok közti sportesemény

minősül, amelynek biztonsági kockázatát az Országos Rendőr-főkapitányság meghatározta.
5. Sportrendezvény ideje: a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől (kapunyitás) addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják (kapuzárás).

A pályarendszabály érvényes: a szervező elektronikus felületén, valamit a sportlétesítmény bejáratainál történő elhelyezést követően!

Hajdúnánás Kézilabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 9.
Telefon: +36-30-9534021
E-mail: hajdunanassk@gmail.com
Web: www.nanaskezi.hu

Hajdúnánás Kézilabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 9. | E-mail: hajdunanassk@gmail.com

© 2023 | A honlapot készítette: HM Webdesign